Newly added players

Tan Qiang

Chae Yu Jung

Wang Zhi Yi

Naru Shinoya

Wang Chang

 

Tournament information

★・・・Top players’ video

Past Tournaments

How to Watch Livestream

 

Syed Modi International Championship
(2023/11/28 ~ 2023/12/03 )

F Match 1 – XD

F Match 2 – MS

★F Match 3 – WS

F Match 4 – MD

F Match 5 – WD

 

SF Match 1 – XD

SF Match 2 – XD

SF Match 3 – MS

SF Match 4 – WS

SF Match 5 – MS

SF Match 6 – MD

★SF Match 7 – WD

SF Match 8 – MD

Day 5 Court 2

Day 5 Court 2

 

Day 4 Court 1

Day 4 Court 2

Day 4 Court 3

 

Day 3 Court 1

Day 3 Court 2

Day 3 Court 3

Day 3 Court 4

 

Day 2 Court 1

Day 2 Court 2

Day 2 Court 3

Day 2 Court 4

 

Day 1 Court 1

Day 1 Court 2

Day 1 Court 3

Day 1 Court 4

 

Fuzhou China Open
(2023/11/21 ~ 2023/11/26 )

★F Match 1 – XD

★F Match 2 – WS

★F Match 3 – WD

F Match 4 – MS

F Match 5 – MD

 

★SF Match 1 – XD

SF Match 2 – WS

★SF Match 3 – XD

★SF Match 4 – WS

★SF Match 5 – WD

SF Match 6 – WD

SF Match 7 – MS

SF Match 8 – MD

SF Match 9 – MS

SF Match 10 – MD

 

★QF Court 1 Match 1 – WS

★QF Court 1 Match 2 – XD

QF Court 1 Match 3 – MS

★QF Court 1 Match 4 – XD

★QF Court 1 Match 5 – WD

QF Court 1 Match 6 – MD

★QF Court 1 Match 7 – WS

★QF Court 1 Match 8 – MD

QF Court 1 Match 9 – MS

QF Court 1 Match 10 – MD

★QF Court 2 Match 1 – XD

QF Court 2 Match 2 – MS

★QF Court 2 Match 3 – XD

★QF Court 2 Match 4 – WD

QF Court 2 Match 5 – WS

★QF Court 2 Match 6 – WD

QF Court 2 Match 7 – MS

QF Court 2 Match 8 – WD

Day 4 Court 3

 

★R16 Court 1 Match 1 – WS

R16 Court 1 Match 2 – WS

R16 Court 1 Match 3 – MS

R16 Court 1 Match 4 – XD

R16 Court 1 Match 5 – MS

★R16 Court 1 Match 6 – WS

★R16 Court 1 Match 7 – XD

★R16 Court 1 Match 8 – MD

★R16 Court 1 Match 9 – WD

R16 Court 1 Match 10 – MD

R16 Court 2 Match 1 – WS

R16 Court 2 Match 2 – MD

R16 Court 2 Match 3 – XD

R16 Court 2 Match 4 – WS

R16 Court 2 Match 5 – MD

R16 Court 2 Match 6 – MS

★R16 Court 2 Match 7 – MD

★R16 Court 2 Match 8 – WD

Day 3 Court 1

Day 3 Court 2

Day 3 Court 3

 

R32 Match 1 – WS

R32 Match 2 – XD

R32 Match 3 – WD

★R32 Match 4 – MS

R32 Match 5 – WS

R32 Match 6 – MS

★R32 Match 7 – XD

R32 Match 8 – MD

R32 Match 9 – MS

★R32 Match 10 – MD

Day 2 Court 1

Day 2 Court 2

Day 2 Court 3

 

Day 1 Court 1

Day 1 Court 2

Day 1 Court 3

 

Kumamoto Masters Japan
(2023/11/14 ~ 2023/11/19 )

★F Match 1 – XD

F Match 2 – WS

F Match 3 – WD

★F Match 4 – MD

★F Match 5 – MS

 

SF Match 1 – WS

★SF Match 2 – XD

SF Match 3 – WS

★SF Match 4 – XD

SF Match 5 – MS

★SF Match 6 – WD

★SF Match 7 – MS

★SF Match 8 – MD

Day 5 Court 2

 

★QF Match 1 – XD

QF Match 2 – WS

★QF Match 3 – XD

★QF Match 4 – WS

★QF Match 5 – MS

★QF Match 6 – WD

★QF Match 7 – MS

★QF Match 8 – MD

Day 4 Court 2

Day 4 Court 3

 

R16 Match 1 – WS

R16 Match 2 – XD

★R16 Match 3 – WS

★R16 Match 4 – MS

R16 Match 5 – WD

★R16 Match 6 – MS

R16 Match 7 – MS

R16 Match 8 – MD

Day 3 Court 1

Day 3 Court 2

Day 3 Court 3

Day 3 Court 4

 

Day 2 Court 1

Day 2 Court 2

Day 2 Court 3

Day 2 Court 4

 

Day 1 Court 1

Day 1 Court 2

Day 1 Court 3

 

Korea Masters
(2023/11/07 ~ 2023/11/12 )

F Match 1 – XD

F Match 2 – WS

F Match 3 – WD

★F Match 4 – MS

★F Match 5 – MD

 

SF Match 1 – XD

SF Match 2 – WS

SF Match 3 – MS

SF Match 4 – WS

★SF Match 5 – MS

SF Match 6 – WD

SF Match 7 – WD

SF Match 8 – MD

Day 5 Court 2

Day 5 Court 2

 

Day 4 Court 1

Day 4 Court 2

Day 4 Court 3

 

Day 3 Court 1

Day 3 Court 2

Day 3 Court 3

Day 3 Court 4

 

Day 2 Court 1

Day 2 Court 2

Day 2 Court 3

Day 2 Court 4

 

Day 1 Court 1

Day 1 Court 2

Day 1 Court 3

Day 1 Court 4

 

HYLO Open
(2023/10/31 ~ 2023/11/05 )

F Match 1 – XD

F Match 2 – WS

F Match 3 – MS

★F Match 4 – WD

★F Match 5 – MD

 

SF Match 1 – XD

SF Match 2 – WS

SF Match 3 – XD

SF Match 4 – WS

SF Match 5 – MS

★SF Match 6 – WD

SF Match 7 – MS

★SF Match 8 – MD

Day 5 Court 2

 

Day 4 Court 1

Day 4 Court 2

Day 4 Court 3

 

Day 4 Court 1

Day 4 Court 2

Day 4 Court 3

 

 

Day 3 Court 1

Day 3 Court 2

Day 3 Court 3

 

Day 2 Court 1

Day 2 Court 2

Day 2 Court 3

 

Day 1 Court 1

Day 1 Court 2

Day 1 Court 3

 

Sponsored Link